بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سامانه بهبود فروشگاه

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سامانه بهبود فروشگاه به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی پنل ها به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

آموزش
مقاله ها
استقرارسیستم های کیفیت راهکاری برای ارتقاء خدمات و پاسخگوئی در شرکت های تولید کننده نرم افزار ( سیستم مدیریت کیفیت Tick IT )
تجربه نظام الکترونی وارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جهان
آزمایشگاه اینترنتی و پیشنیازهای تحقق آن
بررسی منابع گوناگون گوناگون تامین مالی کارآفرینان
فنآوری گرید، بستری جدید برای کتابخانه رقمی وآموزش از راه دور
بزرگراه فضایی اطلاعات
بهره وری سرمایه های بزرگ درسی اقتصادی از کلاس درس مهندسی
مدیــریت کیفــیت زندگــی جامــع
مشاوران سرمایه گذاری ماهیت، وظایف و ضرورت ایجاد در ایران
ارایه مدلی برای سنجش اثربخشی سبک رهبری و مدیران
عارضهیابی روشهای برنامهریزی استراتژیک به روش مطالعه موردی
ابزار ترویج صرفه جویی در مصرف منابع بر مبنای تجارب جهانی در راستای "توسعه پایدار"
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir