بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سامانه بهبود فروشگاه

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سامانه بهبود فروشگاه به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی پنل ها به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

آموزش
مقاله ها
نتیجه گیری جایگاه اینترنت در زندگی روزمره
پست الکترونیک دنیای اجتماعی کاربران
ریتمهای استفاده از اینترنت
تیپ شناسی کاربران اینترنت
مدل پیشبینی اینکه چه کسی چه میکند
فعالیتهای آن لاین یک روز عادی در آمریکا
روش تحقیق گزارش شده در اینجا بر اساس پیمایش ابتکـاری در مـورد فعالیـتهـای اینترنـت
جایگاه اینترنت در زندگی آمریکایی
مقدمه جایگاه اینترنت در زندگی روزمره روزها و شبها در اینترنت
جایگاه اینترنت در زندگی روزمره روزها و شبها در اینترنت
استقرارسیستم های کیفیت راهکاری برای ارتقاء خدمات و پاسخگوئی در شرکت های تولید کننده نرم افزار ( سیستم مدیریت کیفیت Tick IT )
تجربه نظام الکترونی وارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جهان
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir