بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
لیست پکیج های بهبود فروشگاه

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته A
فروشگاه ساز پکیج A

نوع پرداخت : سه ماهه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : رایگان

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره : است

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته B
فروشگاه ساز پکیج B

نوع پرداخت : سالیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : رایگان

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره : است

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته C
فروشگاه ساز پکیج C

نوع پرداخت : خرید قطعی

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : ن

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره : است

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته A+
فروشگاه ساز پکیج A+

نوع پرداخت : سه ماهه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : رایگان

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره :

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته B+
فروشگاه ساز پکیج B+

نوع پرداخت : سالیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : رایگان

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره :

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته C+
فروشگاه ساز پکیج C+

نوع پرداخت : خرید قطعی

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : ن

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره :

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته D
فروشگاه ساز بازار اینترنتی پکیج D

نوع پرداخت : ماهیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : رایگان

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره : است

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته E
فروشگاه ساز بازار اینترنتی پکیج E

نوع پرداخت : سالیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : رایگان

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره : است

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

دارای نگارش موبایل

بهبود فروشگاه بسته F
فروشگاه ساز بازار اینترنتی پکیج F

نوع پرداخت : فروش قطعی

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین :

بکآپ گیری : روزانه

هاست : ندارد

داشبورد مدیریتی :

چند کاربره : است

اهدای نقش به کاربران :

مدیریت فایل :

سفارش سازی فروشگاه :

چت انلاین :

مدیریت کالا :

مدیریت سفارشات :

گزارش های مدیریتی :

گزارش های مالی :

مدیریت بن مشتری :

باشگاه مشتریان :

مدیریت موجودی کالا :

مدیریت تامین کنندگان :

قیمت : تماس بگیرید

All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir