بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 12
5/8/2024

هر روز 55 درصد از بزرگسـالان آمریکـایی کـه بـه اینترنـت دسترسـی دارنـد (55درصـد از نمونـه 6413نفری) یعنی حدود 52 میلیون نفر به صـورت آن لایـن، طیـف وسـیعی از فعالیـتهـا را دنبـال میکنند. در طی یک روز عادی 48 میلیون آمریکایی از ویژگی اصلی اینترنت یعنی پست الکترونیـک (ایمیل) استفاده میکنند. همین تعداد کار دیگری در شـبکه انجـام مـیدهنـد یـا بـه دنبـال اطلاعـات میگردند و یا مشغول نقل و انتقال مالی هستند. ترکیب جمعیت آن لایـن در ایـن روزعـادی بیـانگر نمای آنانی است که بیشترین کاربران اینترنت هستند و در برخی موارد به معنـای آن اسـت کـه آنـان برای طولانیترین مدت به اینترنت دسترسی داشتهاند. این موضوع درعوض ایـن احتمـال را افـزایش مـیدهـد کـه افـزایش آشـنایی بـا اینترنـت احتمـال اسـتفاده مکـرر کـاربر از اینترنـت را افـزایش میدهد.جمعیت اینترنتی روزانه در ایالات متحده شامل مردان بیشتر از زنـان و سـطوح نسـبتاً بـالاتر گروه های اجتماعی اقتصادی بیشتر از دیگران است. این جمعیت همچنین شـامل تعـداد نسـبتاً بـالای افرادی است که بیشترین میزان تجربه آن لاین را دارند.57 درصد مردان بـا دسترسـی بـه اینترنـت در مقایسه با 52 درصد زنان با دسترسی به اینترنت در طول این روز عادی از آن استفاده میکنند. حـدود 56 درصد از سفیدپوستان که به اینترنت دسترسی دارند در طول یک روز عادی از آن استفاده میکنند در حالیکه فقط 36 درصد از آفریقایی آمریکاییها و 49 درصد از اسپانیایی تبارهای آمریکایی کـه بـه اینترنت دسترسی دارند در طول یک روز عادی از آن استفاده مـی کننـد. از افـرادی کـه بـه اینترنـت دسترسی دارند 46 درصد کسانی که دیپلم دبیرستان یا تحصـیلاتی کمتـر از آن دارنـد در مقایسـه بـا 62درصد از کسانی که دانشجو هستند و یا دارای مدرک دانشگاهی میباشند در طول این روز عـادی از آن استفاده میکنند. 50 درصد از کسانی که به اینترنت دسترسی دارند و در خانواده هایی بـا درآمـد کمتر از 30000 دلار در سال زندگی میکنند در طول این روز عادی آن لاین هستند در حالی کـه 61 درصد از افراد دارای اینترنت و درآمد بالای 75000 دلار در سال در طول روز از آن استفاده میکننـد. در نهایت 68درصد افرادی که برای سه سال یا بیشتر از اینترنت اسـتفاده کـردهانـد درمقایسـه بـا 41 درصد افرادی که در طی شش ماه گذشته به آن دسترسی پیـدا کـردهانـد در طـول روز از آن اسـتفاده میکنند.اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در طول یک روز عادی آن لاین میشوند ایمیل میفرسـتند یا ایمیلهای دریافتی را میخوانند (جدول 101 را ببینید)بسـیاری از همـین مـردم همچنـین کارهـای دیگری را به صورت آن لاین انجام میدهند و ما این فعالیتهـا را در چهـار گـروه گسـترده تقسـیم کردهایم:29 درصد کاربران اینترنت بیان داشته اند که از اینترنت برای تفنن استفاده میکننـد (کارهـای تفریحی، فرستادن پیامهای فوری، بازی، گرفتن اطلاعات مربوط به کارهای تفننـی) یـک سـوم افـراد اظهار داشتهاند که از اینترنت به عنوان ابزار اطلاعاتی استفاده مـیکننـد (مـثلاً بـرای دریافـت اخبـار، اطلاعات مالی، اطلاعات مربوط به محصولات و یا سفر) در حدود یک پنجم اظهار داشته اند که آنان فعالیتهای مهم زندگی را به صورت آن لاین انجام میدهند (مثلاً دریافت اطلاعات بهداشتی، انجـام تحقیقات مربوط به مدرسه و یا کار، یافتن راهنمایی در مورد مشاغل جدید) و یک دهم افـراد اظهـار داشتهاند که برای نقل و انتقالات مالی از آن استفده میکنند (مثلاً خریـد محصـول، خریـد و فـروش سهام و اوراق بهادار، رزرو بلیط و هتل برای مسافرت) تفاوتهای آشکاری در میان گروه ها درنمودار دستهبندیها برای کل نمونه 6413 نفر وجود دارد. جوانانی که از اینترنت اسـتفاده مـیکننـد احتمـال بیشتری در مقایسه با افراد مسنتر دارد که از آن برای کارهای تفننی مانند بازیکردن و یـا بـارگزاری کردن موسیقی استفاده میکنند. از میان کسانی که در روز یکشنبه از اینترنت استفاده کـرده بودنـد بـه صورت قابل ملاحظهای مردان بیش از زنان از اینترنت به عنوان ابزار کسب اطلاعـات اسـتفاده کـرده بودند. کاربران کهنهکار آمریکایی نسبتاً کسانی هسـتند کـه بـه مقـدار زیـاد از اینترنـت بـرای کسـب اطلاعات استفاده میکنند و تعداد بیشتری از آنان به نسبت دیگر گروه ها این کار را برای انجام پـروژه برای فعالیتهای اصلی زندگی انجام میدهند.در درون هر یک از دستهبندیهای گسترده ما چیزهایی جالبی نیز جلب توجه میکند. تفـاوتهـای فـاحش جنسـیتی در دنیـای روزانـه آن لایـن در برخـی فعالیتهای اساسی وجود ندارد فعالیتهایی مانند استفاده از پست الکترونیک و جستجو بـرای تفـنن (در یک روز عادی مردان بیش از زنان اینکار را انجام مـیدهنـد)، جسـتجو بـرای کسـب اطلاعـات بهداشتی (زنان بیشتری به نسبت مردان این کار را انجام میدهنـد) خریـد محصـولات و رزرو بـرای مسافرت (مردان و زنان تقریباً این کار را انجام میدهند). اما فعالیتهای دیگر اینترنتـی، بـین ایـن دو گروه شکاف مشاهده میشود. مردان بیش از زنان به دنبال اخبار هستند. در یک روز عادی 26 درصد مردانی که به اینترنت دسترسی دارند در مقایسه با 15 درصد زنان این کار را انجام می دهند. الگـویی قابل مقایسه در مورد جستجوی اطلاعات مربوط به محصولات وجود دارد. 16 درصد مـردان بـرخط در مقایسه با 9 درصد زنان در یک روز عادی ابتکار را انجام میدهند.

هنگامی که به موضوع کسب اطلاعات مالی مانند بـورس سـهام و یـا میـزان بهـره وثیقـه مـیرسـیم 18درصد مردان در مقایسه با 8 درصد زنان در یک روز عادی به این موضوع در اینترنت میپردازنـد. مردانی که به اینترنت دسترسی دارند بیش از زنان از آن برای تحقیقات مربوط به حرفه خود اسـتفاده میکنند. آمار در این مورد 18 درصد مردان در مقایسه با 12 درصد زنان اسـت. همچنـین بسـیاری از کسانی که به دنبال اطلاعاتی در زمینه کارهای ذوقی هستند مرد میباشند آمار در این مورد 21درصـد مردان در مقایسه با 14 درصد زنان است. متوجه میشویم که آفریقایی آمریکـاییهـا کـه بـه اینترنـت دسترسی دارند به میزان قابل ملاحظهای کمتر از سفیدپوستانی که به اینترنت دسترسی دارند در طـول یک روز عادی از اینترنت استفاده میکنند. این رابطه همچنـین در مـورد اغلـب فعالیـتهـای عـادی اینترنت صدق میکند. به عنوان مثال در یـک روز عـادی 49 درصـد سفیدپوسـتانی کـه بـه اینترنـت دسترسی دارنـد ایمیـل مـیفرسـتند و یـا دریافـت مـیکننـد در حالیکـه فقـط 27 درصـد آفریقـایی آمریکاییهایی که به اینترنت دسترسـی دارنـد بـا ایمیـل کـار مـیکننـد. عـلاوه بـر آن 21 درصـد از سفیدپوستان برخط در یک روز معمولی به اخبار توجـه مـیکننـد در حالیکـه ایـن نسـبت در مـورد آفریقایی آمریکاییها 12 درصد است. 20 درصد از سفیدپوستان به دنبال برنامه های تفریحی هسـتند. این میزان در مورد سیاهپوسـتان 14 درصـد اسـت. مثـال نهـایی: 13 درصـد از سفیدپوسـتان بـرخط اطلاعاتی در مورد محصولات بدست میآورند در حالیکه این مقدار در مورد آفریقایی آمریکاییهـا 8 درصد است.

فروش فروشگاه طراحی فروشگاه آنلاین فروش فروشگاه آنلاین فروشگاه تحت وب راه اندازی فروشگاه تحت وب وب سایت فروشگاهی ارزان طراحی وب سایت باشگاه مشتریان پرداخت ماهیانه فروش آنلاین فروش محصولات چندین پذیرنده طراحی فروشگاه ریسپانسیو طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساخت سایت فروشگاهی فروشگاه حرفه ای ساخت فروشگاه آنلاین ساخت فروشگاه Online سفارش سایت فروشگاهی طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی فروشگاه ساز حرفه ای فروشگاه اینترنتی آماده فروشگاه ساز قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir