بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 12
5/25/2024

بسیاری از آمریکاییها ابزارهای اینترنت را در زندگی روزانـه خـود وارد نمـودهانـد و ایـن در انـواع فعالیتهایی که آنان به صورت آن لاین دنبال میکنند نشان داده میشود. بسیاری از آنان منـافع قابـل ملاحظهای را به دلیل اتصال اینترنتی گزارش مینمایند. بیش از نیمی از کل کاربران بیان میدارند کـه اینترنت ارتباط آنان با خانواده و دوستان را بهبود بخشیده است. سه چهارم آنان میگوینـد اسـتفاده از اینترنت توانایی آنان در آموختن درباره چیزهای جدید را بهبود بخشیده است. نیمـی بیـان مـیدارنـد اینترنت باعث بهبود روشهایی شده که آنان کارهای ذوقی خود را انجام میدهند 37درصد می گویند که باعث بهبود روشهایی شده که کار خود را انجام می دهند 35 درصد بیان میدارنـد کـه اینترنـت روشی را که آنان درباره سلامت و بهداشت اطلاعات به دست میآورند را بهبود بخشیده؛ 36 درصـد اظهار میکنند که اینترنت توانایی خرید آنها را بالا برده و 26 درصد میگویند کـه باعـث بهبـود اداره امور مالی شخصی آنان شده است.

عوامل جمعیت شناسی متعددی وجود دارد که بر استفاده افراد از اینترنت تـأثیر دارد ماننـد جنسـیت، سن، تحصیلات، درآمد، نژاد و قومیت. اما مفیدترین پیشبینی کننده های فعالیتهایی کـه کـاربران بـه صورت آن لاین از آن لذت میبرند، طول مدت تجربه آنان با اینترنت و تعداد دفعات اتصـال آنهـا از خانه است. با استفاده از این دومتغیر که چهـار دسـته از کـاربران در آمریکـا را نشـان مـیدهـد یـک تیپشناسی ایجاد کردیم. این چهار دسته عبارتند از: شبکه وندان که قهارترین و پرشـورترین کـاربران اینترنت هستند؛ فایدهگرایان که رویکردی عملیتر به استفاده از اینترنت دارند؛ تجربهگرایـان کـه وارد حوزه اطلاعات گوناگون برخط شدهاند و تازهواردین که شروع به لذت بردن از مؤلفه هـای تفریحـی شبکه  کردهاند. همان گونه که اینترنت ابزاری عادی برای ارتباط میگردد الگوهـای آشـنایی از تعامـل اجتماعی به صورت برخط ظاهر میگردد.استفاده آمریکاییها از اینترنت در مسیر ریتم زندگی آنان در خانه و محل کار است. هر چند نتایج پیمایشهای ما داده های جـالبی دربـاره فعالیـتهـای افـراد بـه صورت برخط را فراهم نموده، تحقیقات بیشتری میباید درباره درجـه هـای متفـاوت تـأثیر آن بـرای مردمی که گاه گاه از آن استفاده میکنند و کسانی که به صورت روزانه از اینترنـت اسـتفاده مـیکننـد صورت پذیرد. سؤال پژوهشی مهم دیگر آن است که آیا تازه واردین امروز پـس از اینکـه بـا شبکه  آشنا گردیدند به تدریج مانند شبکه وندان امروزه رفتار خواهند کرد و یا آنان راهی متفاوت را در ایـن مسیر خواهند پیمود چرا که تازه واردین امروزی از لحاظ جعیتشناسی بسیار متفاوت با کهنه کـاران این زمینه هستند.

منابع

Beniger| J. (1987). Personalization of m ass m edia and the grow th of

pseudocom m unity.Com m unication Research|14|352–71.

Bennett|C.and G rant|R.(2000).Visions ofprivacy:policy choices for the digital

age.Toronto:University ofToronto Press.

Borsook| P. (2000). Cyberselfish: a critical rom p through the terribly libertarian

culture ofhigh tech.New Y ork:Public Affairs.

Cairncross|I.(1997).The death ofdistance:how the com m unications revolution will

change our lives.Cam bridge M A:H arvard Business SchoolPress.

Carm el| E. (1997). Am erican hegem ony in packaged softw are trade and the

Culture ofSoftw are.” The Inform ation Society|13|125–42.

Dizard|W .(1997).M egaNet:how the globalcom m unications network willconnect

everyone on earth.Boulder|CO:W estview Press.

Etzioni|A.(1997).Com m unities:virtualvs.real.Science|277(n5324)|295.

Fishkin| J. (1992). The dialogue of justice: toward a self-reflective society. New

H aven|CT:Y ale University Press.

M oore| D. (1987). Political cam paigns and the know ledge-gap hypothesis.Public

Opinion Quarterly|51(2)|186–200.

Nie| N. H. and Erbring| L. (2000). Internet and society: a prelim inary report.

Available online at:http://www.stanford.edu/group/siqss/

Oldenburg|R.(1991).The greatgood place:cafes|coffee shops|com m unity centers|

beauty parlors|generalstores|bars|hangouts|and how they getyou through theday.

New Y ork:M arlow e & Co.

Rochlin| G. (1998). Trapped in the Net: the unanticipated consequences of

com puterization.Princeton|NJ:Princeton University Press.

Rogers|E.(1995).Diffusion ofinnovations.New Y ork:The Free Press.

Schw artz| E. (1996). Netactivism : how citizens use the Internet. Sebastopol| CA:

Songline Studies.

Shenk| D. (1997). Data sm og:surviving the inform ation glut. San Francisco| CA:

H arper Edge.

Sproull| L. and K iesler| S. (1992). Connections: new ways of working in the

networked organization.Cam bridge|M A:M IT Press.

Sudw eeks| F. (1998). Network and netplay: virtual groups on the Internet.

Cam bridge|M A:M IT Press.

W ellm an|B.(1999).The netw ork com m unity:an introduction to netw orks in the

global village. In B. W ellm an (ed.)| Networks in the global village (pp.1–47).

Boulder|CO:W estview Press.

W ellm an| B. and G ulia| M. (1999). Net surfers don’t ride alone: virtual

com m unitiesas com m unities.In B.W ellm an (ed.)|Networks in the globalvillage

(pp.331–67)Boulder|CO:W estview Press.

W ellm an| B. and H am pton| K. (1999). Living netw orked on and offline.

Contem porary Sociology|28(6)|648–54.

Willock| R. (1998). Soundbite culture: the death of discourse in a wired world.

Thousand O aks|CA:Sage.

Witte| J.| Am oroso| L.| and H ow ard| P. (2000). M ethod and representation in

Internet-based survey tools: m obility| com m unity| and cultural identity in

Survey2000.SocialScience Com puter Review|18(2)|179–95.

 

فروش فروشگاه طراحی فروشگاه آنلاین فروش فروشگاه آنلاین فروشگاه تحت وب راه اندازی فروشگاه تحت وب وب سایت فروشگاهی ارزان طراحی وب سایت باشگاه مشتریان پرداخت ماهیانه فروش آنلاین فروش محصولات چندین پذیرنده طراحی فروشگاه ریسپانسیو طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساخت سایت فروشگاهی فروشگاه حرفه ای ساخت فروشگاه آنلاین ساخت فروشگاه Online سفارش سایت فروشگاهی طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی فروشگاه ساز حرفه ای فروشگاه اینترنتی آماده فروشگاه ساز قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir