بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 12
5/13/2024

در بیشتر موارد، تیمهای استفاده از اینترنت افت صدای آشنایی را در زندگی روزانه دنبال میکنـد. در طول یک روز عادی وقتی که به طور متوسط 60 درصد کاربران اینترنتی وصل هسـتند در مقایسـه بـا روزهای آخر هفته که به طور متوسط 45 درصد کاربران وصل هستند استفاده سـنگینتری از اینترنـت وجود دارد. این منطقی است به دلیل آنکه اسـتفاده از کامپیوترهـا و اینترنـت در محـل کـار در طـول روزهای هفته که اغلب مردم سرکارهای خود هستند نسبتاً بالاست.

حتی پرطرفدارترین فعالیتهای اینترنتی نیزاغلب در روزهای تعطیل کمتـر از روزهـای هفتـه انجـام میشود. استفاده از ایمیل 30درصد در طول آخر هفته انجام میشود و جستجوی اطلاعات مربوط بـه کارهای ذوقی نیز 32 درصد کاهش نشان مـیدهـد. در روزهـای آخـر هفتـه اسـتفاده از اینترنـت در محلهای کار سقوط 62 درصدی دارد. پس تعجبـی نـدارد کـه شـاهد سـقوط شـرکت در برخـی از فعالیتهای جدی تر شبکه  نیز باشیم. در یک روز عادی در طول هفته 18 درصد از کـاربران اینترنـت تحقیقات مربوط به کار خود را انجام میدهند این نسبت در تعطیلات آخر هفته به 8درصد مـیرسـد (جدول 5-1 (پیمایشهای ما داده هایی را فراهم نموده که از این ایده حمایت مینماید کـه مـرز بـین کار و خانه نامشخص است. شواهدی وجود دارد که تغییرات بین آنچه که سـرکار و آنچـه در خانـه جریان دارد در هر دو جهت است: برخی افراد از اینترنت برای انجام فعالیتهای غیرکاری در سـرکار و برخی دیگر برای انجام فعالیتهای مربوط به کار در خانـه اسـتفاده مـیکننـد. در یـک روز عـادی حداقل یک دهم کاربران اینترنتی که فقط در سرکار به آن دسترسی دارند از اینترنت برای انجام کاری که ربطی به شغلشان ندارد استفاده میکنند. بیش از دو سوم کاربران اینترنت که فقط در محل کار بـه اینترنت دسترسی دارند تأیید نمودهاند که گاه در سرکار از آن برای امور غیرکاری استفاده کردهاند. بیش از نیمی ازکاربران اینترنت که فقط در خانه به آن دسترسی دارند کارهایی مربوط به شغلشـان را و تعداد بسیاری از آنان در یک روز عادی درخانه «کار» انجام دادهاند

فروش فروشگاه طراحی فروشگاه آنلاین فروش فروشگاه آنلاین فروشگاه تحت وب راه اندازی فروشگاه تحت وب وب سایت فروشگاهی ارزان طراحی وب سایت باشگاه مشتریان پرداخت ماهیانه فروش آنلاین فروش محصولات چندین پذیرنده طراحی فروشگاه ریسپانسیو طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساخت سایت فروشگاهی فروشگاه حرفه ای ساخت فروشگاه آنلاین ساخت فروشگاه Online سفارش سایت فروشگاهی طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی فروشگاه ساز حرفه ای فروشگاه اینترنتی آماده فروشگاه ساز قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir