بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 11
5/9/2024

تفاوت قابل ملاحظهای در استفاده از شبکه را یـافتیم هنگامیکـه از پاسـخدهنـدگان سـؤال شـد چـه کارهایی را هرگز به صورت برخط انجام دادهند.

نتایج رگراسیون تدارک برای 29 متغیر وابسته را نشان میدهد کـه فعالیـتهـای مختلـف اینترنتـی را اندازهگیری میکند و بامتغیرهای مستقل سن، جنسیت، نژاد، زمینه تحصیلات و درآمد در یـک قالـب ریخته میشود

رگراسیون تدارک تأثیر مقایسهای عوامل جمعیتشناسی متفاوت در پیشبینی اینکه آیا کاربر در واقـع آن فعالیت خاصی را انجام داده است یا نه نشان میدهد. گرچه معمول است که ضـرایب رگراسـیون تدارک متغیرهای مستقل به متغیرهای وابسته را گزارش کنیم ضرایب نمـودار شـده بیشـتر از نسـبت احتمال است. نسبت احتمالی که یک متغیر اگر تمامی دیگر عوامل در مدل کنترل گـردد بـه صـورت صحیح پاسخ شخص را به یک سؤال پیشبینی میکند. به عنوان مثال اگر همه چیزهای دیگر مسـاوی باشد احتمال اینکه یک زن استفادهکننده از اینترنت هرگز ایمیل بفرستد یا دریافـت کنـد 6/25درصـد بیشتر(100)×1-256/1 (از این احتمال است که یک مرد از ایمیل استفاده کـرده باشـد. عـلاوه بـر آن احتمال اینکه کسی با مدرک کارشناسی و یا بیشتر هرگز از ایمیل اسـتفاده کـرده باشـد 2/92 درصـد بیشتر از کسانی است که چنین مدرکی ندارند. جدول 2-1 به پیشبینی این احتمال کـه فـرد فعالیـت اینترنتی خاصی را انجام داده کمک مینماید. به عنوان مثال احتمال اینکـه یـک زن اسـتفاده کننـده از اینترنت که 25 سال سن دارد با مدرک کارشناسی که هویت انگلوآمریکایی و نه اسپانیایی داشته باشد از ایمیل استفاده کرده باشد 506 به 1 است. در مقابل آن احتمال اینکه یک زن 25 ساله استفاده کننده از اینترنت با مدرک کارشناسی که هویت آفریقایی آمریکایی و نه اسپانیایی دارد از ایمیل استفاده کرده باشد 319 به 1 است. این مدل نشان میدهد که جنسیت در برخی تفاوتها در روشهایی که افراد از اینترنت استفاده میکنند سهم دارد. کاربران زن اینترنت بیشتر از کاربران مرد احتمـال دارد کـه ایمیـل بفرستند. در عین حال زنان آن لاین احتمال کمتری از مردان برخط دارد که به 15 نوع از فعالیتهـای شبکه دسترسی داشته باشند. هنگامی که موضوع بررسی اخبـار و یـا امتیـازات ورزشـی، دیـدن و یـا و یا انجام اغلب نقل و انتقالات مالی مطرح است مـردان بـرخط 1 بارگزاری کردن پرسشهای صوتی بیش از زنان آن لاین احتمال دارد که از این فعالیتها لذا ببرند. البته زنان دوبرابر مردان امکان داردکه به دنبال اخبار مربوط به بهداشت و سلامتی به صورت برخط بگردند. جالب اسـت کـه بـدانیم زنـان بیش از مردان در جستجوی برنامهریزی برای سفر و یا بازیها هستند.

سن به مقدار زیادی مرتبط با عملکرد در برخی فعالیتهای اینترنتی است. آمریکـاییهـای جـوانتـر برخط بیشتر احتمال دارد که از شبکه برای تفریح گردآوری اغلب اطلاعات و انجام نقـل و انتقـالات مالی استفاده نمایند. تفاوتهای مهم و بزرگی در فعالیتهای روزانه افراد با زمینه های نژادی متفـاوت وجود دارد. در مقایسه با پاسخدهندگان سفیدپوست، آسیایی آمریکاییها احتمال کمتـری دارد کـه در جستجوی کارهای ذوقی و تفننی به صورت آن لاین باشد و احتمال بیشتری دارد در مورد سیاست و برنامهریزی سفر تحقیق نمایند. آسیایی آمریکاییها همچنین احتمال بیشتری دارد که خرید و فـروش سهام، اوراق بهادار و ... را به صورت آن لاین انجام دهند، این نکته در مورد برنامهریزی بـرای سـفر نیز صدق میکند. هر چند که نسبتهای احتمالی کمی در مورد پاسـخدهنـدگان آفریقـایی آمریکـایی وجود دارد که از لحاظ آماری با اهیمت باشد، اما میدانیم که احتمال کمتری وجود دارد کـه اینگونـه افراد از ایمیل استفاده کنند. آفریقایی آمریکایی های آن لاین بیشترین احتمال را دارد که بـرای تفـریح از شبکه استفاده کنند مانند چک کردن امتیازات ورزشی و بازی کردن. جالب است که بـدانیم آنـان 3 درصد مانند سفیدپوستان اگر که دیگر متغیرها را کنترل کرده باشیم احتمال دارد کـه بـرای اطلاعـات مربوط به شغل یابی و 68 درصد بیش از سفیدپوستان به دنبال موضوعات روحـانی و معنـوی و یـا مذهبی میگردند.

ارتباط بین تحصیلات و اعمال آن لاین سرراست است. هر چه تحصیلات فرد بیشتر باشد احتمال بیشتری دارد که به اینترنت برای فعالیتهای خاصی علاقمند باشد. به طور کلی افراد با حداقل مدرک کارشناسی و یا بیشـتر احتمال بیشتری دارد از پست الکترونیک استفاده کنند و یا به دنبال جستجوی اطلاعات باشند. سطح تحصیلات فرد قویاً احتمال اینکه وی از اینترنت برای اطلاعات مالی، سیاسی و یا دولتی استفاده نماید را بیشتر میکند. به نظر میرسد که افراد تحصیل کردهتر اعتماد بیشتری به انجام امور بانکی به صورت برخط و همچنین دیگر نقل و انتقالات مالی به این وسیله را داشته باشند.

فروش فروشگاه طراحی فروشگاه آنلاین فروش فروشگاه آنلاین فروشگاه تحت وب راه اندازی فروشگاه تحت وب وب سایت فروشگاهی ارزان طراحی وب سایت باشگاه مشتریان پرداخت ماهیانه فروش آنلاین فروش محصولات چندین پذیرنده طراحی فروشگاه ریسپانسیو طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساخت سایت فروشگاهی فروشگاه حرفه ای ساخت فروشگاه آنلاین ساخت فروشگاه Online سفارش سایت فروشگاهی طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی فروشگاه ساز حرفه ای فروشگاه اینترنتی آماده فروشگاه ساز قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir