بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 12
5/14/2024

همان طور که فعالیتهای روزانه در اینترنت افزایش مییابد علاقه قابـل ملاحظـهای بـه ایـن مسـأله وجود داشته  که آیا استفاده از اینترنت باعث تقویت ارتباطات اجتماعی میشود یا نه انزوای اجتماعی را بیشتر میکند. پاسخدهندگان به ما میگویند که اینترنت برای مردم این امکان را فـراهم مـیکنـد بـا فامیل و دوستان در ارتباط باشند و در بسیاری از موارد شبکه  های اجتماعی آنان را گسترش میدهـد. اکثریت قابل توجهی از کسانی که به اقوام خود ایمیل مـیزننـد مـیگوینـد کـه ایـن موضـوع سـطح ارتباطات آنها بین اعضاء خانواده را افزایش میدهد. 59 درصد از کسانی که از ایمیل برای ارتبـاط بـا اعضاء فامیل خود استفاده میکنند اکنون بیش از گذشته با خـانواده تمـاس مـیگیرنـد و 65 درصـد کسانی که به دوستان ایمیل میزنند همین موضوع را در مورد افزایش ارتباط با دوستان بیان میدارند.

حدود 31 درصد از کسانی که به خانواده ایمیل میزنند ارتباط بـا اعضـاء فامیـل را کـه قـبلاً تمـاس چندانی با آنها نداشتند به وسیله ایمیل شروع کردهاند.

هنوز این سؤال باقی میماند که آیا آن لاین بودن کاربران را از تعاملات اجتماعی باز میدارد به نتایج این پیمایش نشان میدهد که ابزارهای آن لاین به احتمال بیشـتر تمـاسهـای اجتمـاعی را بـه جـای کاهش، افزایش میدهد. کاربران آمریکایی به عنوان یک گروه از غیرکاربران از لحاظ اجتماعی فعالتر هستند و این مسأله، بخشی به این دلیل است که کاربران اینترنت به نسبت بیشتری از گروه های بالاتر اجتماعی ـ اقتصادی هستند. البته دریافتهایم که استفاده از اینترنـت بـه صـورتی مثبـت در ارتبـاط بـا فعالیت اجتماعی است. جدول 7ـ1 نسبت های احتمال پیشبینی پاسخ فرد درباره شبکه  های اجتماعی را نشان میدهد. ئبه عوان مثال احتمال اینکه یک فرد 25 ساله انگلو آمریکـایی مـذکر بـدون مـدرک کارشناسی که هرگز برخط نبوده احساس میکند که میتواند برای حمایت به افراد زیـادی روی آورد تقریباً 18 به بالاست. اگر این شخص درهر زمانی از اینترنت استفاده کرده یود این احتمال بهتر میشد و به 22 به 1 میرسید در مورد فرضی دیگر احتمال اینکه یک فرد 25 ساله آفریقایی آمریکایی مـذکر بدون مدرک کارشناسی که هیچگاه آن لاین نبوده احساس کند که مـیتوانـد بـه افـراد زیـادی بـرای حمایت روی آورد فقط 8 به 1 است اگر این شخص در هر زمـانی از اینترنـت اسـتفاده کـرده باشـد احتما 24 درصد افزایش مییابد و به 10 به 1 میرسد. بنابراین اگر دیگر متغیرهای مهم کنترل گـردد کسانی که در هر زمانی آن لاین بودهاند 24 درصد از کسانی که هیچ گاه چنین نبودهاند بیشتر احتمال دارد که بگویند می توانند به افراد زیادی برای حمایت روی آورند. به طور موازی کسانی کـه بـرخط بودهاند 40 درصد از کسانی که هرگز چنین نبودهانـد کمتـر احتمـال دارد بگوینـد بـه سـختی بـرای حمایت میتوانند به کسی روی آورند. علاوه بر آن اگر دیگر متغیرها به صورت مستمر بماند افـرادی که آن لاین بودهاند 46 درصد بیشتر احتمال دارد در روز گذشته به دوست و یا فامیل تلفن زده باشند فقط برای اینکه با او صحبت کنند. این ادعا که اینترنت دیگر اشکال روابط اجتماعی را کاهش میدهد به این وسیله نفی میگردد (نی و اربرینگ 2000 (در حالی که بـه وسـیله آن ادعاهـای دیگـران کـه اینترنت ممکن است باعث افزایش روابط اجتماعی شـود تأییـد مـیگـردد

بسیاری از کاربران احساس میکنند که استفاده از ابزارهای اینترنت روشی را که آنان کارهـای ذوقـی خود را انجام میدهند، امور مالی را اداره میکننـد، دربـاره مراقبـتهـای بهداشـتی اطلاعـات کسـب میکنند خرید میکنند و به طور کلی درباره چیزهای جدید میآموزند را بهبود بخشیده است.کـاربران با تجربهتر به نسبت کاربران جدید احتمال بیشتری دارد که درباره استفاده از اینترنـت بـرای کارهـای تفننی شخصی، سلامت و امور مالی هیجان به خرج دهند به دلیل آنکـه قسـمتی از آن هیجـان باعـث میشود که افراد منابع اینترنتی هر چه بیشتری را بررسی نمایند.

میزان تأثیر اعجابآور است ـ کاربران باتجربه دو، سه و یا چهاربرابر اطمینان بیشتری از تازه واردین دارنـد که اعلام نمایند دسترسی برخط آنان جنبه های مختلف زندگی شخصی آنها را بهبود بخشیده است.

فروش فروشگاه طراحی فروشگاه آنلاین فروش فروشگاه آنلاین فروشگاه تحت وب راه اندازی فروشگاه تحت وب وب سایت فروشگاهی ارزان طراحی وب سایت باشگاه مشتریان پرداخت ماهیانه فروش آنلاین فروش محصولات چندین پذیرنده طراحی فروشگاه ریسپانسیو طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساخت سایت فروشگاهی فروشگاه حرفه ای ساخت فروشگاه آنلاین ساخت فروشگاه Online سفارش سایت فروشگاهی طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی فروشگاه ساز حرفه ای فروشگاه اینترنتی آماده فروشگاه ساز قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir