بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 12
5/5/2024

اینترنت به صورت گستردهای در جامعه آمریکایی گسترش یافتـه اسـت. برخـی افـراد از آن اسـتفاده نمیکنند و هیچگاه استفاده نخواهند کرد. برخی نمیتوانند از عهده هزینه آن برآیند و برخی دیگر بـه خوبی از آن استفاده نمیکنند. اما برای تعدادی از افراد که بـه سـرعت نیـز در حـال افـزایش هسـتند اینترنت ابزاری مفید برای ارتباط و جمعآوری اطلاعات است و برای برخی دیگـر بخشـی حیـاتی از زندگیشان به شمار میرود. میزان گسـترش اینترنـت از زمـان ایجـاد شـبکه جهـانی فراتـر از دیگـر فنآوریهای ارتباطی است و از آنجا که تأثیر اجتماعی روزنامه ها، رادیو و تلویزیون مهم بـوده اسـت برآنیم که نقش اینترنت در زندگی روزمره کاربران را درک و بررسی نماییم.

از اکتبر 2001 پیمایشهای تلفنی به وسیله «اینترنت Pew «و «طرح زندگی آمریکایی» نشان میدهـد که 106 میلیون آمریکایی ـ حدود 56 درصد از بزرگسالان آمریکایی ـ به اینترنت دسترسـی دارنـد و 56 درصد از کسانی که به اینترنت دسترسی دارند در طول روز بطور عـادی از آن اسـتفاده مـیکننـد.

علاوه بر آن 76 درصد از نوجوانان سن 12 تا 17 سال به اینترنت دسترسی دارند. جمعیـت کلـی بـه طور مساوی بین زنان و مردان تقسیم میشود. در مقایسه، سفیدپوستان بیش از آفریقایی ـ آمریکاییها (سیاهپوستان) و اسپانیایی تبارهای آمریکایی به اینترنت دسترسی دارند. این جمعیت آن لاین هنوز به گونهای به سمت جوانان، افراد با مدرک دانشگاهی، افراد نسبتاً مرفه (کسانی که در خـانواده هـایی بـا درآمد بالای 75000 دلار در سال زندگی میکنند) سنگینی دارد.

البته افزایش شدیدی در دسترسی به اینترنت در میان افـرادی بـا مـدرک زیـر دانشـگاهی، افـرادی از خانواده هایی با درآمد متوسط و یا کارگری و خصوصاً در میان آفریقـایی ـ آمریکـاییهـا و اسـپانیایی تبارهای آمریکایی به وجود آمده است. جمعیت آن لاین به طور کلی هـر چـه بیشـتر و بیشـتر شـبیه جمعیت کشور میشود. پیمایشهای ما بیان میدارد که موج آینده کسانی که به اینترنت دسترسی پیدا میکنند شامل تعداد بیشتری از اقلیتها، افراد بادرآمد پایینتر و کسانی با تحصیلات پایینتر خواهـد بود. شکافهای جمعیتشناسی باقیمانده در دسترسی به وسیله تفاوتهـای درآمـدی و تفـاوتهـای سنی مشخص خواهد شد. افراد بیبضاعت خصوصاً در مناطق حومه همچنان از دیگـران در موضـوع دسترسی عقب خواهند بود و همینطور افراد مسن. هنگامی که فعالیتهای شبکه از نقطه نظر کارهای زیادی که کاربران میتوانند انجام دهند تحلیل گردید (از پاسخ دهنـدگان بـه پیمـایش خواسـتیم کـه کارهایی را که در هر زمان به صورت برخط انجام دادهاند به ما بگویند) سه الگوی اصلی پدیـد آمـد. اول اینکه شکافهای جنسیتی در برخی جاها آشکار شد. زنـان معمـولاً بیشـتر از مـردان بـه دنبـال اطلاعات مربوط به سلامتی، مذهب، شغلهای تازه و بازیهای برخط هستند. مردان معمولاً از شـبکه برای بدست آوردن اخبار، خرید، اطلاعات مالی و انتقال سـهام اسـتفاده مـیکننـد آنـان همچنـین در حراجهای برخط شرکت میکنند به دیدگاه های اینترنتی مربوط به دولت تماس میگیرند و بـه دنبـال خبرهای ورزشی هستند. در عین حال مقدار قابل ملاحظهای از رفتار برخط وجود دارد که بین زنان و مردان مشترک است. در برخی فعالیتهای اینترنتی، قضیه استفاده مربوط به نسلهاست و این دومـین الگوی اصلی است که در مورد چگونگی استفاده آمریکاییان از اینترنت به آن برمـیخـوریم. کـاربران اینترنتی جوانتر از هر دو جنس بیش از آمریکاییهای مسنتر از اینترنت بـرای ارتباطـات تفریحـی از و یا اتاقهای گپ 1 طریق پیامهای فوری استفاده میکنند و یا از شبکه برای جستجوی سرگرمی و یا تحقیقات مربوط به کار و مدرسه و یا دسترسی به فرهنگ عامه به وسیله بارگزاری کردن موسـیقی و یا اطلاعات درباره فیلمها، کتابها و دیگر فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت استفاده میکنند.

آنان همچنین کارهایی را که به وسیله اینترنت میتوان راحتتر انجام داد مانند کارهـای بـانکی و یـا ترتیب دادن کارهای مربوط به سفر را معمولاً از این طریق انجام میدهند.

در نهایت،پیمایشهای ما نشان میدهد که تنوع در رفتـار بـرخط ریشـه در سـطوح متفـاوت تجربـه کاربران با اینترنت دارد. کاربران کهنهکار، کسانی که حداقل سه سال تجربه برخط دارند از تازهکـاران بیشتر فعالیتهای اینترنتی انجام میدهند. اینترنت به صورت ابزار مهمی در رابطه یـا کـار افـرادی بـا تجربه چند ساله در این مورد درآمده است. آنان به احتمال بیشتر پژوهشهای مربوط به کار و استفاده از اینترنت الکترونیک در ارتباطات شغلی را از این طریق انجام میدهند. علاوه بر آن کهنهکاران بـیش از تازهکاران نقل و انتقالهای مالی را از طریق اینترنت انجام میدهند. این کاربران بیشتر از گروه هـای بالاتر اجتماعی اقتصادی هستند بنابراین سطح تحصیلات و درآمد خـانواده نیـز عنـوان شاخصـی در کارهایی که کابران به وسیله اینترنت انجام میدهند خود نمایی میکند.به طور خلاصه زندگی آن لاین تک فام نیست ده ها میلیون آمریکایی به طور خلاصـه آن لایـن هسـتند و کارهـای گونـاگونی انجـام میدهند. اینترنت به صورت بخشی از زندگی روزمره درآمده است و جایی مجزا برای بودن نیست

فروش فروشگاه طراحی فروشگاه آنلاین فروش فروشگاه آنلاین فروشگاه تحت وب راه اندازی فروشگاه تحت وب وب سایت فروشگاهی ارزان طراحی وب سایت باشگاه مشتریان پرداخت ماهیانه فروش آنلاین فروش محصولات چندین پذیرنده طراحی فروشگاه ریسپانسیو طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساخت سایت فروشگاهی فروشگاه حرفه ای ساخت فروشگاه آنلاین ساخت فروشگاه Online سفارش سایت فروشگاهی طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی فروشگاه ساز حرفه ای فروشگاه اینترنتی آماده فروشگاه ساز قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir