بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 11
5/7/2024

تحقیق گزارش شده در اینجا بر اساس پیمایش ابتکـاری در مـورد فعالیـتهـای اینترنـت در آمریکـا صورت گرفته است. این پیمایش تقریباً به طور مستمر از اول مارس تا 20 آگوست 2000 در جریـان بوده است و توسط دوازده هزار بزرگسال آمریکایی (18 ساله به بالا) تکمیل گردیـده اسـت. متوسـط عمر پاسخدهندگان که 12638 نفر بودهاند 42 سال است. جمعیت آماری 79 درصد سفیدپوسـت، 12 درصد آفریقایی ـ آمریکایی (سیاهپوست) و 46 درصد مذکر بودهاند. در زمینه تحصـیلات 42 درصـد تحصیلات دبیرستانی یا کمتر از آن، 29 درصد تحصیلات بالای دبیرستان، 18درصد مدرک کارشناسی و 10 درصد کارشناسی ارشد داشتهاند. فایل داده های خـام در org.pewinternet.www موجـود است. از 6413 پاسخدهنده که بیان داشتند به اینترنت دسترسی دارند یکسری سؤالات در مورد آنچـه که برخط انجام میدهند پرسیده شد. اگر که آنان اظهار میداشتند که در روز گذشته بـا اینترنـت کـار کردهاند از آنان سؤالاتی درباره آنچه که در طی جلسه آن لاین دیروز انجام دادهاند پرسیده میشد. این دیروزها شامل هم روزهای وسط هفته و هم آخـر هفتـه هـا مـیشـد. حـدود 3506 نفـر روز قبـل از مصاحبه برخط بودهاند و پاسخهای آنان این امکان را برای مـا فـراهم نمـود کـه یـک روز عـادی در اینترنت را مورد بررسی قرار دهیم. از این پاسخدهندگان 2535 نفر درباره روزهای وسط هفته و 971 نفر درباره تعطیلات آخر هفته بود. این رویکرد زندگی برخط روز به روز را به صورتی دقیقتر نسـبت به پیمایشهای معمول اندازهگیری مینماید چرا که بر فعالیتهایی که در ذهن پاسـخدهنـدگان هنـوز تازه است متمرکز است و همچنین رفتار روزهای مختلـف در یـک مـدت زمـان طـولانی را بررسـی مینماید. گر چه نوع جدیدی از ابزارهای پیمایش بـر اسـاس اینترنـت مـیتوانـد بـر برخـی از ایـن مشکلات غلبه نماید اما نمونـهگیـری بـه وسـیله مصـاحبه تلفنـی بهتـرین روش بـرای دسـتیابی بـه آمریکاییهایی که دسترسی آسانی به اینترنت ندارند خواهد بود


فروش فروشگاه طراحی فروشگاه آنلاین فروش فروشگاه آنلاین فروشگاه تحت وب راه اندازی فروشگاه تحت وب وب سایت فروشگاهی ارزان طراحی وب سایت باشگاه مشتریان پرداخت ماهیانه فروش آنلاین فروش محصولات چندین پذیرنده طراحی فروشگاه ریسپانسیو طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساخت سایت فروشگاهی فروشگاه حرفه ای ساخت فروشگاه آنلاین ساخت فروشگاه Online سفارش سایت فروشگاهی طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی فروشگاه ساز حرفه ای فروشگاه اینترنتی آماده فروشگاه ساز قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir